wettelijk erkende beroepsvereniging     
www.vbaudiologen.be
 
 
 
1. COMPETENTIES VAN DE AUDIOLOOG
 
A. ALGEMENE COMPETENTIES
 
1.         Beroepsbeoefening
2.         Management
3.         Toegepast onderzoek
4.         Multimedia en informatica
5.         Creativiteit en innovatie
6.         Analyse en synthese
7.         Organisatie
8.         Informatie
9.         Oplossingsgerichtheid
10.      Beslissingsvermogen
11.      Initiatief en doorzettingsvermogen
12.      Adaptatievermogen
13       Flexibiliteit
14.      Reflecterend en zelfsturend vermogen
15.      Leervaardigheid
16.      Communicatie moedertaal
17.      Communicatie tweede taal
18.      Multidisciplinaire en internationale samenwerking
19.      Klantgerichtheid
20.      Diversiteit
21.      Ethische en maatschappelijke verantwoordelijkheid (Cfr. Deontologische Code voor audiologen en audiciens/VBA).
           
B. BEROEPSGERICHTE COMPETENTIES
 
1.         Evidence-based handelen
2.         Interdisciplinair werken
3.         Gezondheidsgegevens registreren en rapporteren
4.         Communiceren
5.         Verwijzen en overleggen
6.         Ethische en deontologische probleemsituaties
7.         Presenteren
8.         Praktijk
9.         Methodisch werken
10.      Kwaliteitsvol handelen en meewerken aan kwaliteitszorg (o.a. Richtlijnen hygiëne                                  en infectiepreventie naleven)
 
 
C. BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES
 
TREFWOORD         KLINISCHE AUDIOMETRIE
Competentie 1        
Nauwkeurig uitvoeren van alle onderzoeken van het gehoor, interpreteren van de resultaten i.f.v. de diagnostiek bij patiënten van verschillende leeftijden, met verschillende mogelijke otologische en bijkomende ziektebeelden.
TREFWOORD         VESTIBULOMETRIE
Competentie 2        
Onderzoek van de evenwichtsfunctie, interpreteren van de resultaten i.f.v. de diagnostiek bij patiënten van verschillende leeftijden. Samenstellen en uitvoeren een aangepast revalidatieprogramma gebaseerd op de resultaten van het onderzoek.
TREFWOORD         HOORTOESTELAANPASSING
Competentie 3        
Aanpassen van hoortoestellen en andere (hoor)hulpmiddelen en uitvoeren van de nodige administratie bij alle doelgroepen binnen een integraal hulpverleningsproces.
TREFWOORD         BEGELEIDING
Competentie 4        
Begeleiden van cliënten van verschillende leeftijden en hun omgeving in het inclusieproces in verschillende samenlevingsverbanden.
TREFWOORD         REVALIDATIE
Competentie 5        
Geven van specifieke en algemene hoor- en luistertraining aan cliënten van alle leeftijdscategorieën, aangepast aan de specifieke problematiek. Verzorgen van de perceptuele en communicatieve training bij personen met een ( verworven ) auditieve beperking en meewerken aan de sociale competentietraining, binnen een multidisciplinair revalidatieteam.
TREFWOORD         GELUIDSBEHEER
Competentie 6        
Aanbieden van primaire preventieve audiologische zorgverlening die bestaat uit meten, visualiseren en interpreteren van de geluidsomgeving gebruik makend van objectieve fysische gegevens, vergelijken van deze metingen vergelijken met de vooropgestelde criteria teneinde de aanvaardbaarheid van de geluidsomgeving te kunnen beoordelen. Opstellen van een preventieplan ter voorkoming van gehoorproblematiek in verschillende geluidsomgevingen en opvolgen van het gehoor bij personen uit een risicogroep voor gehoorverlies.
TREFWOORD         VOORLICHTING/PREVENTIE
Competentie 7        
Vanuit een audiologische ingesteldheid op een gepaste wijze sensibiliseren, informatie verstrekken en vorming geven.
TREFWOORD         SCREENING
Competentie 8        
Opstellen, uitwerken en uitvoeren van een gehoorscreeningprogramma in een aangepaste setting, waarna de resultaten geïnterpreteerd worden en de cliënt en omgeving het gepaste audiologische advies krijgt.
TREFWOORD         COMMUNICATIE tussen AUDIOLOOG - PERSOON MET AUDITIEVE BEPERKING
Competentie 9        
Communiceren met dove en slechthorende personen naargelang de graad en type van de handicap, ook met bijkomende beperkingen (visueel, motorisch, complexe problematiek,…).
 
 
TREFWOORD         HOORIMPLANTATEN
Competentie 10      
Selecteren, programmeren en onderhouden van het uitwendig deel van een implantaat ter verbetering van het gehoor bij kinderen, jongeren, volwassenen en bejaarden binnen een integraal hulpverleningsproces.
TREFWOORD         AUDITIEVE VERWERKING – ONDERZOEK EN BEHANDELING
Competentie 11      
Screenen en onderzoeken van een patiënt met auditieve verwerkingsproblemen en indien nodig voor deze persoon een aangepaste behandeling voorzien.
TREFWOORD         TINNITUS
Competentie 12      
Begeleiden van personen met tinnitus en/of hyperacousis en geven van tinnitus-retrainingtherapie.
TREFWOORD         (ZELFSTANDIGE) PRAKTIJK
Competentie 13      
Opstarten en beheren van een eigen (zelfstandige) praktijk als audicien, met de bijhorende administratie.
TREFWOORD         PROJECTMATIG WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Competentie 14      
Meewerken aan projectmatig wetenschappelijk onderzoek binnen de audiologie en binnen de gezondheidszorg.
           
 
2. BEROEPSROLLEN VAN DE AUDIOLOOG
 
ZORGVERLENER:
Als audioloog ben je een “zorgverlener” wanneer je hoortoestellen en andere hulpmiddelen aanpast bij de cliënt en zijn omgeving. Je werkt ook mee in een implantteam en je verzorgt de aanpassing van de spraakprocessor.
 
DIAGNOSTICUS:
In het kader van de N.K.O.-praktijk vervul je de rol van “diagnosticus” op het gebied van gehooronderzoek en onderzoek van de evenwichtsfunctie. Daarbij worden de nodige onderzoeken geselecteerd, uitgevoerd en geïnterpreteerd. Het rapporteren aan de N.K.O.-arts of neuroloog en cliënt behoort eveneens tot deze rol.
 
THERAPEUT:
Als “therapeut” verzorg je in de revalidatie alle nodige therapeutische interventies binnen een interdisciplinair team, je neemt deel aan de teambesprekingen en werkt interdisciplinaire revalidatieprogramma’s mee uit. Continue therapeutische diagnostiek en het bijsturen van de revalidatieprogramma’s, gericht naar de cliënt en zijn omgeving behoren eveneens tot de taken van de audioloog.
 
ADVISEUR/VOORLICHTER:
Als adviseur/voorlichter kan je belangrijke inzichten i.v.m. het gehoor en de zorg voor het gehoor presenteren aan de cliënt en omgeving en aan belangengroepen of andere doelgroepen, die relevant zijn in de inclusie van personen met gehoorstoornissen. Het geven van adviezen naar primaire en secundaire preventie vormen eveneens een belangrijk aandeel in deze beroepsrol. Het sensibiliseren voor het belang van vroegtijdigheid is van wezenlijk belang zowel bij aangeboren als bij verworven gehoorstoornissen om de nadelige gevolgen van het gehoorverlies te voorkomen en/of tot een minimum te beperken. In het kader van het voorkomen van door lawaai geïnduceerd gehoorverlies behoren zowel het adequaat opmeten van de geluidsniveaus als het in kaart brengen en interpreteren van de schadelijkheid van het lawaai als het implementeren van adviezen ter reductie van het lawaai en het aanreiken van de optimale gehoorbeschermingsmiddelen tot de rol van de audioloog als adviseur.
 
 
BEGELEIDER/COACH:
De audioloog is ook begeleider en coach. Cliënt en cliëntsysteem worden optimaal begeleid om maximaal rendement te halen uit de aangepaste individuele en collectieve hulpmiddelen voor de correctie van het gehoor. De audioloog is ook een coach voor de omgeving van de cliënt met auditieve beperking en optimaliseert de inclusie in de horende (school)omgeving. De audioloog kan ook werken in de rol van pedagogische begeleider en studiebegeleider bij personen met auditieve beperking bij schoolintegratie en integratie in het hoger onderwijs. Hetzelfde geldt voor de opvoedingsondersteuning in de thuisbegeleiding.
 
MANAGER:
Heel wat audiologen vervullen in het werkveld de rol van manager/leidinggevende. Het managen van een audiologische dienst, een eigen hoorcentrum of een audiologische team behoren tot deze taken.
 
ONDERZOEKER:
De audioloog doet ook aan research en projectmatig wetenschappelijk onderzoek. Audiologen werken aan de verbetering van design van hulpmiddelen, verbetering van aanpassingsprocedures en hulpmiddelen. Als lerende professional zal hij zich verdiepen in een werkdomein of in een aantal werkdomeinen en moet zeker levenslang leren en nieuwe ontwikkelingen implementeren
 
INNOVATOR:
Tenslotte ben je ook een “innovator”. Evoluties volgen elkaar snel op. De audioloog zorgt ervoor deze ontwikkelingen op de voet te volgen en ze op gepaste wijze in de eigen beroepsbeoefening te implementeren. Op deze manier verkrijgen de cliënt en omgeving steeds de meest kwaliteitsvolle zorg op alle audiologische domeinen.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------