PRIVACY VERKLARING VBA
1. Eigendom
De volledige website, zowel naar inhoud als naar lay-out, is eigendom van de Vlaamse Beroepsvereniging Audiologen (VBA). Iedere gebruiker die
toegang heeft tot de website van de vereniging VBA en deze site gebruikt voor welke doeleinden dan ook, erkent en aanvaardt dat alle informatie,
teksten, documenten en het logo eigendom zijn van de vereniging VBA. Het logo en de benamingen mogen niet geheel of gedeeltelijk gekopieerd of
gereproduceerd worden.
De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe de informatie of gedeelten daarvan, in het bijzonder de documenten en het logo die in deze website
zijn opgenomen, uitsluitend te gebruiken voor privédoeleinden en zonder direct of indirect commercieel oogmerk tenzij hiervoor uitdrukkelijk
toestemming is verleend door de bevoegde entiteit van de vereniging VBA.
2. Aansprakelijkheid
De vereniging VBA besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde
informatie na verloop van tijd niet meer juist is. De vereniging VBA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen
voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door het VBA gecreëerde site en/of pagina’s. De VBA mag de webpagina’s naar eigen inzicht en op
ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van
verandering of beëindiging. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Verwijzingen of
links naar andere sites of bronnen die geen eigendom zijn van de vereniging VBA zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de
site. De vereniging VBA is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites noch voor de aangeboden informatie.
3. Privacy
De vereniging VBA verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de gebruikers enkel te gebruiken in overeenstemming met de wetgeving op de
bescherming van persoonsgegevens.
VBA zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Deze informatie wordt bekomen via het inschrijvingsformulier
lidmaatschap dat u heeft ingevuld en betreft uw naam, (bedrijfs)adres, plaats opleiding, erkenningsnummers en/of riziv-nr, Email adres.
Deze gegevens zijn nodig in functie van onze dienstverlening en communicatie met u, voor de financiële administratie en facturatie,... en blijven bij
ons bewaard voor deze doeleinden zo lang u lid bent van VBA. U kan ten allen tijde vragen om deze gegevens te verwijderen indien u geen lid meer
bent van de VBA.
Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Uitzondering hiervoor zijn de namen en RIZIV-nrs van de audiciens die eenmaal per jaar
doorgegeven worden aan het UCBA/CEUPA in functie van het bepalen van het lidgeld dat VBA jaarlijks betaalt aan UCBA/CEUPA.
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de
verwerking ervan:
U kan uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij VBA over u zijn
vastgelegd, kan u een verzoek tot inzage doen. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van
een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kan u een verzoek hiertoe doen bij VBA. U kan verzoeken dat VBA uw gegevens
wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@vbaudiologen.be . VBA zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1)
maand nadat VBA een dergelijk verzoek heeft ontvangen.
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop VBA uw gegevens gebruikt, dan kan u een e-mail sturen naar
info@vbaudiologen.be.